Zadzwoń do nas:

+48 89 741 32 48

Pracujemy w godzinach:

Pn-Pt - 8:00 - 16:00

Okna Passivline Plus – test jakości Pro Quality

Na co zwracają uwagę nabywcy okien żądni oszczędności energii? Na wartość współczynnika przenikania ciepła Uw! A na co nie zwracają uwagi?

Na poziom szczelności konstrukcji, a w szczególności, poziom przepuszczalności powietrza. Jedno bez drugiego niewiele jest warte, a na dodatek, to właśnie szczelność, jako właściwość bardziej zależna od sposobu produkcji jest lepszym wykładnikiem ostatecznej wartości użytkowej okna. Jak pod względem szczelności wypadają okna Passiv-line PLUS?

 

Szczelność = Przepuszczalność powietrza


Szczelność okien i drzwi balkonowych na przenikanie powietrza można określać przy użyciu dwóch współczynników. Pierwszym, (obecnie mniej istotnym), jest „współczynnik infiltracji powietrza”, definiowany przez Instytut Techniki Budowlanej, jako ilość powietrza jaka przepływa w ciągu 1h przez 1m szczeliny okna lub drzwi balkonowych przy różnicy ciśnień daPa”, co opisywane jest następującym wzorem:

gdzie:
V0 – zmierzona ilość powietrza przepływającego w ciągu 1h przez szczeliny okna w warunkach normalnych (temp. +20°C, ciśnienie 1013 Pa) przy określonej różnicy ciśnień.
L – długość obwodu szczelin przylgowych okna
∆P – wartość różnicy ciśnień (daPa)

Drugim, aktualnie ważniejszym, współczynnikiem określającym szczelność okien jest „przepuszczalność odniesienia”, definiowana przez normę PN-EN 12207:2001, jako przepuszczalność powietrza odniesiona do powierzchni całkowitej i długości linii stykowej otworu, określona przy ciśnieniu równym 100 Pa. Dla innych wartości ciśnienia używa się następującego równania:

gdzie:
Q – przepuszczalność powietrza przy ciśnieniu próbnym P
Q100 – przepuszczalność powietrza przy ciśnieniu próbnym 100 Pa

Jeżeli przyjrzeć się obu współczynnikom, to ich cechą wspólną jest odniesienie do wartości całkowitej przepuszczalności powietrza oraz długości linii stykowej, przez co należy rozumieć całkowitą długość linii styku skrzydła okna z ramą ościeżnicy, inaczej mówiąc całkowity obwód skrzydła albo skrzydeł w rozpatrywanej konstrukcji okiennej. Ze względu na tę wspólnotę w dalszej części artykułu szczególnie uważnie będziemy przyglądać wartościom całkowitej przepuszczalności powietrza w odniesieniu do długości linii stykowej.

Przywołana wcześniej norma podaje również graniczne wartości przepuszczalności powietrza okien i drzwi balkonowych dla ciśnienia 100 Pa zarówno w odniesieniu do powierzchni okna, jak i długości linii stykowej. Poniżej, w tabeli podajemy klasyfikacyjne wymagania normowe dla przepuszczalności powietrza w stosunku do długości linii stykowej, co powinno ułatwić czytelnikom ocenę wyników uzyskanych w badaniach Pro Quality okna Passiv-linePLUS.

Passiv-line PLUS – przepuszczalność powietrza

Aby sprawdzić w badaniach Pro Quality pierwotny poziom szczelności i ewentualne zmiany szczelności okien Passiv-line PLUS podczas eksploatacji, zakupiliśmy i przekazaliśmy do laboratorium Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie trójdzielną, (trzyskrzydłową), konstrukcję o wymiarach 2595 mm x 1630 mm.

Długość linii stykowej zaznaczona czerwoną linią , czy też obwód skrzydeł wynosi 14,2 mb i taką wartość przyjmowano do wykonania wszystkich dalszych obliczeń.

W badaniach laboratoryjnych na okno osadzone w szczelnej komorze oddziałuje się różnymi wartościami ciśnień próbnych powietrza w zakresie od 50 Pa do 600 Pa. Jest to nic innego, jak symulacja oddziaływania na okno osadzone w ścianie budynku sił parcia i ssania wiatru wiejącego z prędkością mniej więcej od 30 km/h do 112 km/h.

W trakcie pełnego badania okna Passiv-line PLUS szczelność powietrzna konstrukcji sprawdzana była aż siedmiokrotnie. Pierwszy raz, kiedy okno nie było jeszcze w ogóle poddane eksploatacji, a potem pięciokrotnie po każdym etapie badań, w którym na okno oddziaływały różne obciążenia zewnętrzne. Ostatnie, siódme badanie szczelności okna przeprowadzono po zakończeniu całego cyklu badań oraz regulacji okna wykonanej przez profesjonalną firmę monterską. Przyjęcie takiej procedury pozwoliło na ustalenie początkowego poziomu szczelności oraz zbadanie w jaki sposób eksploatacja okna oraz oddziaływanie czynników zewnętrznych występujących w naturze wpływa na zmianę poziomu szczelności, a także, czy możliwym jest i w jakim zakresie przywrócenie pierwotnego poziomu szczelności w oknie intensywnie użytkowanym.

Prezentację wyników badań szczelności okien Passiv-line PLUS zaczynamy od pokazania wartości całkowitego przepływu powietrza przez okno przy działaniu ciśnienia dodatniego symulującego parcie wiatru (Tab.1), ciśnienia ujemnego symulującego ssanie wiatru (Tab.2) oraz wartości średnich dla obu ciśnień (Tab 3).

Tabele od 1 i 2 są zbiorczymi zestawieniami wartości całkowitej przepuszczalności powietrza badanego okna poddanego oddziaływaniu zmiennych ciśnień symulujących parcie i ssanie wiatru. Badanie szczelności konstrukcji dla ciśnień dodatnich (parcie) i ujemnych (ssanie) jest konieczne ponieważ wiatr oddziałujący na konstrukcję budynku, w tym na okna, powoduje jednoczesne występowanie zjawiska parcia i ssania. Jak to się dzieje, objaśniamy na ilustracji poniżej. Obrazowo mówiąc, kiedy po jednej stronie domu wiatr wpycha okna do wnętrza, opływając budynek, po drugiej stronie wywołuje zjawisko podciśnienia usiłujące wyrwać, czy też „wyssać” je z muru. W obu sytuacjach mamy do czynienia ze wzrostem infiltracji powietrza przez nieszczelności okna – stąd konieczność wykonywania odpowiednich, odrębnych badań dla obu przypadków.

Dla celów obliczeniowych, w tym ustalenia klas przepuszczalności powietrza zgodnie z normą PN-EN 12207:2001 przyjmuje się średnie wartości całkowitego przepływu powietrza, które pokazujemy w tabeli nr 3. Przy dalszym omawianiu szczelności okien Passiv-line PLUS będziemy posługiwali się wyłącznie tymi wartościami.

W tabeli nr 3 widoczne są średnie wartości całkowitego przepływu powietrza przez okno po 6 kolejnych etapach badań. Jak widać, eksploatacja okna w zmiennych warunkach temperaturowych nie jest obojętna dla okna, a ilość przedostającego się przez nieszczelności powietrza rośnie, szczególnie w warunkach oddziaływania większych wartości ciśnień powodowanych przez wiatr. W praktyce skutek byłby taki, że po jakimś czasie od zakupu w każdy bardziej wietrzny jesienny, czy zimowy dzień nawet w prawidłowo użytkowanym oknie odczuwalne będzie przenikanie zimnego powietrza do wnętrza pomieszczeń.

Można przyjmować, że intensywność eksploatacji oknapodczas naszych badań odpowiada okresowi 7 do 10 lat zwykłego użytkowania produktu w domu lub mieszkaniu. Jak wielkie mogą być zmiany szczelności zainstalowanych okien pokazujemy w Tab. 4, w której porównujemy szczelność okna po każdym etapie badań do szczelności okna nowego.

Wyniki w tabeli nr 4 skłaniają do wniosku, że w pierwszej fazie użytkowania okna po zakupie zmiany szczelności są raczej niewielkie nawet podczas intensywnej eksploatacji o ile na okno nie oddziałują temperatury wyższe niż +50°C. Przepuszczalność powietrza znacząco rośnie w trakcie użytkowania o ile na okno będą oddziaływały temperatury +/- 70°C. Jeżeli obserwacje z badań potwierdzą się w praktyce, to mając na uwadze tegoroczne lato i intensywne nasłonecznienie powodujące długookresowe utrzymywanie się wysokich temperatur na elewacjach budynków, jesienią i zimą będzie więcej niż zwykle sygnałów o nieszczelnościach okien i drzwi balkonowych.

Najważniejsze jednak, to odpowiedzieć na pytanie, co dla okien Passiv-line PLUS oznacza zbadany ubytek szczelności powietrznej w świetle obowiązujących wymagań i klas szczelności podawanych przez normę PN-EN 12207:2001. Odpowiedzą są dane zawarte w tabeli nr 5, w której przedstawiamy wyniki obliczeń przepuszczalności odniesienia w stosunku do długości linii stykowej badanego okna wykonane przez laboratorium Instytutu Techniki Budowlanej.

Tabela nr 5 jednoznacznie wskazuje, że okno Passiv-line PLUS to produkt o doskonałej, wręcz wybitnej szczelności powietrznej. Mimo ogromnych obciążeń eksploatacyjnych, którym poddaliśmy okno w badaniach Pro Quality jego szczelność powietrzna, chociaż zmienna, ciągle i to ze sporym jeszcze zapasem mieści się w zakresie wymagań najwyższej 4 klasy szczelności. To doskonała rekomendacja dla okna Passiv-line PLUS, jak i firmyAdamS, która go stworzyła.

Regulacja okien PVC

Sposób użytkowania okien PVC, w tym ich okresowa regulacja, to zagadnienie, o którym producenci informują nabywców, a ci powszechnie informację lekceważą. Jak się okaże niesłusznie. Zaniechanie regulacji, to istotny błąd, bezpośrednio wpływający na właściwości użytkowe każdego okna, jego wartość i trwałość. Za chwilę udowodnimy, że profesjonalna regulacja okna, to nie jest próba wyciągania pieniędzy od inwestora – nabywcy, a eksploatacyjna konieczność. Okresowe regulacje, mogą w istotny sposób wpływać na poziom właściwościużytkowych okna, przywracając im pierwotną świetność, a tym samym znacząco przedłużać ich trwałość.

Po zakończeniu pełnego cyklu 6 badań zwróciliśmy się do firmy AdamS z propozycją wykonania regulacji badanego okna informując przy okazji, że po dokonanych czynnościach serwisowych zbadamy je ponownie, aby przeanalizować wpływ i znaczenie okresowych regulacji na poziom właściwości użytkowych produktu. Jaki efekt dla szczelności powietrznej badanego okna miała profesjonalna regulacja i konserwacja okna przedstawiamy w tabeli nr 6.

To  zaskakujące,  co  potrafi  zrobić  z  oknem  wykwalifikowana  osoba!  Regulacja  mocno  już wyeksploatowanego  w  badaniach  okna  Passiv-line  PLUS wykonana  przez  Pana  Krzysztofa  z  firmy „AdamS” nie tylko wydatnie  poprawiła jego nadwątloną szczelność. Sprawiła dodatkowo, że w zakresie niskich  ciśnień  wiatru,  (częściej  na  co  dzień  występujących),  okno  używane  jest  prawie  jak  nowe,  a czasem…  lepsze  niż  fabrycznie  nowe!  Znaczenie  profesjonalnej  regulacji  opierane  do  tej  pory  na intuicji, znalazło potwierdzenie w badaniach. Nie ma już wątpliwości na ile wydatnie przyczynia się do utrzymania  wysokiej  wartości  użytkowej  okna.  Wniosek  nasuwa  się  oczywisty.  W  zawieranych umowach  inwestorzy  powinni  poważnie  brać  pod  uwagę  udzielanie  zleceń  na  okresową  regulację okien i drzwi PVC, a sprzedawcy taką usługę aktywnie oferować. Są wszakże dwa dodatkowe warunki: Okno musi być tak dobrej jakości, jak badany przez nas Passiv-line PLUS, a regulacja wykonana przez profesjonalistę! Kiepskim oknom nikt i nic świetności nie przywróci, bo nigdy świetne nie były o czym powinni pamiętać inwestorzy udając się na okienne zakupy.

Źródło: Oknotest.pl

Najnowsze wpisy

Send an Inquiry

Wyślij zapytanie

Wyślij zapytanie